Научноизследователски

Go down

Научноизследователски

Писане by pajak on Нед 03 Май 2015, 20:39

Учени: Смърт няма!

 

http://www.alarmanews.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0/

Аз също съм склонен да вярвам в тази теория.

pajak
Любител на паранормалното
Любител на паранормалното

Posts : 261
Join date : 10.04.2015

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Научноизследователски

Писане by pajak on Вто 05 Май 2015, 20:33Последната промяна е направена от Борислав на Нед 17 Май 2015, 23:37; мнението е било променяно общо 1 път (Reason for editing : Оправен линк)

pajak
Любител на паранормалното
Любител на паранормалното

Posts : 261
Join date : 10.04.2015

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Научноизследователски

Писане by pajak on Вто 26 Май 2015, 09:11

Енергeтическата конструкция на човека (видео)

Всички знаем, че изконните знания правят човека истински свободен. Разширявайки своя кръгозор посредством опита и знанията човек възприема света в който пребивава много по-обективно. В това видео се разказва за енергетичната структура на човека, какво представлява съзнанието и къде се намира. Що е то личност, душа, субличност и връзката между тях. Научете нещата такива, каквито са в действителност. Познавайки по-задълбочено своята природа, човек упражнява много по-пълноценен контрол над своя живот, както физически, така и духовен.
Можете да прочетете подробно за своята енергeтическа конструкция, както и много други жизненоважни знания за човека, неговото битие, космоса, бога, живота отвъд материалния свят и други в книга – АллатРа.
Във видeото има български и английски субтитри, така че спокойно можете да го споделяте навред. Приятно гледане


Източник: http://allatra.bg/articles/human-energy-structure/

pajak
Любител на паранормалното
Любител на паранормалното

Posts : 261
Join date : 10.04.2015

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Научноизследователски

Писане by pajak on Вто 26 Май 2015, 11:25

Руски топ експерт взриви: Всички живеем в матрицата!


„Не твърдя, че живеем в мат­рица. Про­сто нау­ката отдавна настигна фан­та­сти­ката“, казва про­фе­сор Артьом Юров, спе­ци­а­лист по тео­ре­тична физика от Бал­тийския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „И.Кант“.

„Всеки, който е гле­дал извест­ните холи­вуд­ски филми „Мат­рицата“ и „13-​ти етаж“, се е замис­лял: „Дали е луд?“ Същото нещо си е мислил и фило­софът от Оксфорд Ник Бостръм. Към 2003 година той стига до извода, че ние живеем не по-​малко от 33% в „мат­рица“, раз­каза док­торът на физико-​математическите науки про­фе­сор Юров.

Той предпо­лага, че нашата реал­ност напълно може да бъде компютърен модел, както в кул­то­вата фан­та­стична три­логия „Мат­рицата“.

„Защо е тол­кова висок процентът? Защото само три вари­анта са възможни. Първо – невъзможно е да се съз­даде такава симу­лация. Второ – възможно е да се съз­даде, но нашите потомци едва ли ще тръг­нат да се занима­ват с такава глупост. Трето – такива симу­лации са възможни и такива ще има още много и много. Но светът е само един, а това озна­чава, че ние по-​скоро се нами­раме в такава симу­лация, а не в реал­ния свят“, пояс­нява Юров.

Любопит­ното е, че към тази идея доста сери­о­зно са се отнесли трима физици от Герма­ния: Силас Бин, Зохре Дауди и Мар­тин Савидж.

„Те дори тестваха тази идея. Ако живеем в компютърна симу­лация, значи всичко нао­коло е циф­ров свят, построен от малки пар­ченца – пик­сели. Най-​малкото пар­ченце се отли­чава с много висока енергия. Може да се опре­дели дали има такива пар­ченца в реал­но­стта, наблю­да­вайки висо­ко­е­нергий­ните кос­ми­че­ски лъчи. Те дори успяха да открият явле­ние – „изрязване в спектъра на висо­ко­е­нергий­ните кос­ми­че­ски лъчи“. Този ефект бе изве­стен преди като „изрязване“ на Грай­зен – Зацепин – Кузмин“ – изрязване на спектъра в областта на пре­делно висо­ките енергии. Но никой не е мислил, че това може да бъде свър­зано с мат­рица“, раз­казва физи­кът от Калининград.

Днес съще­ству­ват множе­ство тео­рии, потвър­жда­ващи, че чове­че­ството оби­тава мат­рица. Такава е и вер­си­ята за пара­лел­ните све­тове, както и антроп­ният принцип, а също и сри­во­вете в еже­днев­ния живот нещо като дежавю и други раз­лични чудеса. И всички тези тео­рии не се опро­верга­ват, но и не нами­рат потвър­жде­ние. Ако си при­пом­ним исто­ри­ята на древна Гърция, още Пла­тон е каз­вал, че окол­ният свят е нереален.

Знаме­ни­тият филм „Мат­рицата“ е заснет от бра­тята Уашов­ски през 1999 година. Кино­лен­тата показва бъдеще, в което реал­но­стта, съще­ству­ваща за пове­чето хора в действи­тел­ност, всъщ­ност е симу­лация от типа „мозък в колба“. Тази симу­лация е съз­да­дена от умни машини, за да под­чини и усмири чове­че­ството във времето на топ­лина и елек­три­ческа актив­ност на телата им, използвани от маши­ните в каче­ството на източ­ник на енергия.

">
Раз­би­райки за това, хакерът с пря­кор Нео се озо­вава забър­кан в бунт срещу маши­ните, в който също така са въвле­чени и други хора, осво­бо­дили се от „света на сънищата“ и излезли в реал­но­стта. Иде­ята на филма „Мат­рицата“ до голяма степен въз­про­из­вежда пла­то­но­вия мит за пеще­рата, който спо­ред Сократ, в едно от тъл­ку­ва­ни­ята е въплъ­тена иде­ята за солип­сизма. Филмът съдържа множе­ство препратки към киберпънк и хакер­ска суб­кул­тура, фило­соф­ски и религи­озни и осо­бено гно­стични идеи.

В „Мат­рицата“ активно се използ­ват мотиви от все­из­вест­ната при­казка „Алиса в стра­ната на чуде­сата“, от пове­стта „Про­фе­сия“ на Айзък Азимов, от романа на Артър Кларк „Гладът и звез­дите“, раз­лич­ните хонг­конг­ски екшъни и аниме.

Както твърди сайтът kantiana​.ru, „Артьом Юров е спе­ци­а­лист по тео­ре­тична физика, кос­мо­логия, тео­рия на интегри­ру­емите системи, по тео­рия на физи­ката на висо­ките енергии, док­тор на физико-​математическите науки. Проф. Юриев е един от водещите спе­ци­а­ли­сти в света в най-​бурно раз­ви­ващите се раз­дели на физи­ката, постиже­ни­ята в които, дори сред спе­ци­а­ли­стите, се смя­тат за дело на далеч­ното бъдеще. Въпреки това през послед­ните 10 – 15 години се случи каче­ствен про­бив в раз­би­ра­нето на най-​фундаменталните физични и дори фило­соф­ски основи на струк­ту­рата на Все­ле­ната: „тъмна енергия“, „машини на времето“, „антропен принцип“, „аргумент за края на света“ и други./в. Русия днес – Россия сегодня/cross.bg

Източник: http://bradva.bg/bg/article/article-46864#.VWQqZdLtmko

pajak
Любител на паранормалното
Любител на паранормалното

Posts : 261
Join date : 10.04.2015

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Научноизследователски

Писане by pajak on Чет 04 Юни 2015, 17:06

Физиците признаха: Вселената е нематериална, ментална и спиритуална

„Съзнанието създава реалност“ – на това изявление бе отделено много внимание в различни алтернативни медии от цял ​​свят. Не правете грешка, съзнанието може да бъде свързано с природата на нашата реалност и е изучавано (за известно време) от много учени, особено от гледна точка на квантовата физика, пише truthisscary.сom

Какво е съзнание? Съзнанието включва няколко неща. Това е начинът, по който възприемаме нашия свят, нашите мисли, същността на знанията, нашите намерения и още .

„Търсене на съзнанието в мозъка може да се сравни с търсенето на говорителя в радиоприемника“ – Насейм Харамйн, директор по изследванията в проекта Резонанс.

„Вярвам, че съзнанието е основата. А материята е производна на съзнанието. Ние не можем да излезем извън границите на съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което считаме за съществуващо, се постулира от съзнанието…“ – Макс Планк, физик, автор на квантовата теория, която му носи Нобелова награда за физика през 1918 г.

„Невъзможно е да се формулират законите на квантовата механика напълно и по последователен начин, без позоваване на съзнанието“ – Юджийн Уигнър, теоретичен физик и математик. Той получава Нобелова награда за физика през 1963 г.

Твърдението, че „съзнанието създава реалност“ идва от няколко различни въпроси. Означава ли това, че ние, като хора (и колективно, като човешка раса) можем да сформираме и да създаваме реалност, която искаме?

Означава ли това, ние можем да проявяваме определен начин на живот, и да привличаме определени преживявания? Означава ли това, че всичко ще се случи мигновено? Ще трябва ли време? Как правим това ?

Въпреки че не можем да отговорим на тези въпроси с абсолютна научна сигурност, ние знаем, че, да, корелация между съзнанието и физическия ни материален свят наистина съществува под една или друга форма.

Степента на тази корелация (отново от гледна точка на съвременната наука) все още не е добре разбрана, но ние знаем за съществуването на корелация, и ние знаем, че тя е значителна.

„Основният извод, който прави новата физика също признава, че наблюдателят създава реалността. Като наблюдатели ние лично участваме в създаването на нашата собствена реалност. Физиците трябва да признаят, че Вселената – това е „ментална“ конструкция.

Пионерът на физиката Джеймс Джинс пише: „Потокът на знания се насочва към немеханична реалност; Вселената започва да изглежда като Велика мисъл, а не като огромна машина.

Разумът вече не се проявява като „случаен нарушител“ в областта на материята, по-скоро трябва да го приветстваме като създател и владетел на царството на материята. Да приключим със старите „знания“, и да приемам безспорните изводи. Вселената е нематериална, ментална и спиритуална „.

RC Henry, професор по физика и астрономия в университета Джон Хопкинс, „Mental Universe“; Nature № 436: 29.2005)

Източник: http://nepoznato.energetika-bg.com/2015/06/fizitsite-priznaha-vselenata-e-nematerialna-mentalna-i-spiritualna/

pajak
Любител на паранормалното
Любител на паранормалното

Posts : 261
Join date : 10.04.2015

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Научноизследователски

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Permissions in this forum:
Не Можете да отговаряте на темите